در حال نمایش یک نتیجه

معرف متیل رد

تماس بگیرید
معرف متیل رد این معرف در پاتولوژی برای تشخیص و تمایز اعضا خانواده آنتروباکتریاسه و همچنین به عنوان شناساگر pH