تعیین گروه خون

آنتی A B D

آنتی سرم تعیین گروه خون انتقال خون

تعیین گروه خون:

گلبول های قرمز در سطح خود دارای عواملی به نام آنتی ژن دارند.دو آنتی ژن اصلی عبارتند از آنتی A و آنتی B.

گروه خون بز اساس وجود و یا عدم وجود این آنتی ژن ها تعیین میگردد.

افرادی که دارای آنتی ژن A هستند گروه خون A

دارای آنتی ژن B هستند گروه خون B

دارای هر دو آنتی ژن A و B دارند گروه خون AB

و افرادی که هیچکدام از آنتی ژن هارو ندارند گروه خون O نامیده میشوند.

در بعضی از گلوبول های قرمز آنتی ژن هایی وجود دارد به نام RH که اگر در خون وجود باشد RH مثب و اگر نباشد RH منفی میشود.

افرادی که گروه خون O دارند هیچکدام از آنتی ژن های A و B را ندارند.برای همین بدنشان آنتی بادی بر علیه آنتی ژن ها تولید میکند.

بخاطر همین است که میتوانند از هم گروهی خود خون دریافت کند ولی

میتواند به تمام گروه های خونی با رعایت RH خون بدهد

شرکت پارس پیوند نماینده فروش گروه خون های سیناژن و انتقال در ایران میباشد.