مواد شیمیایی

مواد شیمیایی نوترون شیمی

مواد شیمیایی به صورتهای مایع ، جامد و گاز هستند که از مولکولهای ساده یا پیچیده ای تشکیل شده اند که میتواند یک ماده ی خالص یا مخلوطی از چند مولکول باشند.

این مواد به دو صورت وجود دارند :

1 در طبیعت به دیده می شوند.

2 توسط انسان تولید میشود.

هر چیزی که دارای جرم و حجم باشد ماده است.

این ذرات میتوانند حاوی مولکول-اتم-پروتون-الکترون و نپتون باشند.

 

شرکت پارس پیوند نماینده فروش محصولات شیمیایی از برند های نوترون شیمی میباشد.