کیت های الایزا

 

کیت های الایزا پیشگامان

کیت های الایزا پیشگامان

با کیت الایزا میتوان آنتی بادی ها-پپتید ها-پروتئین ها-و ملکول ها را با استفاده از صفحه ی چند چاهکی شناسایی و اندازه گیری کرد.این روش روش بهتری برای تعیین  تیتر آنتی بادی ها میباشد.همچنین میتوان با این کیت ها کمی یک آنتی ژن در نمونه را ارزیابی کرد.

چه آزمایش هایی توسط کیت های الایزا انجام میشود:کلسیم-کلسترول-آمیلاز-LDH-نیتروژن اوره-گلوکز-اوریک اسید-CPK-فیبرینوژن-لسپاز و …

انواع کیت الایزا عبارتند از :الایزای مستقیم-غیر مستقیم-ساندویچ و رقابتی

مستقیم:سریع ترین روش الایزا روش مستقیم است که کمترین مراحل بین الایزا هارا دارد که 6 مرحله است و خطای کمتری دارد.

غیر مستقیم:این روش برای مشخص کردن آنتی بادی اختصاصی در مقابل تیتراسیون آنتی بادی در نمونه سرم بکار میرود

ساندویچ:در این روش از دو آنتی بادی اختصاصی آنتی  ژن برای گرفتن آنتی ژن در چاهک استفاده میشود

الایزا رقابتی:در این روش رقابت بین دو آنتی ژن یا آنتی بادی برای وصل شدن به لیگاد است.

شرکت پارس پیوند نماینده فروش کیت های الایزای پیشگامان-پیشتاز-دیازیست-پادتن علم در ایران.