انگل شناسی

انگل شناسی

انگل شناسی شاخه ای از شاخه آزمایشگاهی میباشد . این شاخه در خصوص شناخت انواع انگل های آلوده کننده و مشترک بین انسان و حیوان صحبت میکند.

ساپروفیت یا انگل ها از میزبان خود تغذیه میکنند و در چرخه تولید مثل خود از میزبان به عنوان بستری برای رشد نسل بعدی خود بهره میبرند.

در آزمایشگاهها بخش استول به شناسایی انگل ها در مدفوع میپردازد . به این منظور از لام و لامل – سانتریفیوژ استفاده میشود . در ایران  آسکاریس – کرمک – ژیادریا از رایجترین انگل ها محسوب میگردند.

 

شرکت پارس پیوند عرضه کننده لوازم آزمایشگاهی مرتبط با انگل شناسی میباشد.