باکتری اسید فست

میکروب شناسی

باکتری اسید فست چیست؟

برخی از باکتری ها در دیواره خود حاوی موادی هستند که مانع نفوذ اسید الکل به دیواره خود که به نوبه خود مانع رنگ پذیری باکتری می شوند . این دسته از باکتری ها را اسید فست مینامند.

مایکوباکتریوم و نوکاردیا جزو اسید فست ها محسوب می شوند.