در حال نمایش 6 نتیجه

سفالكسين پادتن طب

 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 • ویال دارای 50 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد 

مالتوز پادتن طب

 • محیط کشت جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مالتوز مثبت
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 •  شامل 20 تست برای انجام تست مالتوز 

کیت رنگ آمیزی گرم

 • مناسب رنگ آمیزی باکتری های گرم مثبت و منفی
 • غلظت مناسب
 • پایداری و کیفیت عالی
 • 100 تستی

پلیت (پتری دیش) 8 سانت 650 عددی استریل

 • پتری دیش تک خانه  P.S
 • استریل شده با اشعه گاما
 • کارتن 650 عددی
 

پلیت (پتری دیش) 6 سانت 1363 عددی استریل

 • پتری دیش تک خانه  P.S
 • استریل شده با اشعه گاما
 • کارتن 1363 عددی

نوار اکسیداز

 • شناسایی باکتری های گرم مثبت در آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • تشخیص و شناسایی باکتری های گرم منفی غیر روده ای