هماتوکریت

هماتوکریتهماتوکریت

هماتوکریت بخش مهمی از  رایجترین تستهای آزمایشگاهی ، آزمایش CBC  مخفف کلمات شمارش گلبولهای خونی میباشد . از این آزمایش به منظور بررسی وضعیت گلبولهای قرمز و سفید از نظر تعداد ، سایز و حجم – رنگ و ویژگیهای داخل سلولی استفاده میگردد.

با کمک دستگاههای سل کانتر گلبولها به لحاظ تعداد و سایز و نوع طبقه بندی و شمارش میشوند . در مرحله بعد با کمک یک لام ، گسترش خونی تهیه میکنند و زیر میکروسکوپ با بزرگ نمایی 100مورد بازبینی و بررسی کارشناس هماتولوژی قرار میگیرد.