هماتوکریتهماتوکریت

هماتوکریت بخش مهمی از  رایجترین تستهای آزمایشگاهی ، آزمایش CBC  مخفف کلمات شمارش گلبولهای خونی میباشد . از این آزمایش به منظور بررسی وضعیت گلبولهای قرمز و سفید از نظر تعداد ، سایز و حجم – رنگ و ویژگیهای داخل سلولی استفاده میگردد.

با کمک دستگاههای سل کانتر گلبولها به لحاظ تعداد و سایز و نوع طبقه بندی و شمارش میشوند . در مرحله بعد با کمک یک لام ، گسترش خونی تهیه میکنند و زیر میکروسکوپ با بزرگ نمایی 100مورد بازبینی و بررسی کارشناس هماتولوژی قرار میگیرد.

در حال نمایش 2 نتیجه

لوله میکروهماتوکریت قرمز

  • لوله مویینه ساده و فاقد ماده ضد انعقاد
  • مورد استفاده در تست هماتوکریت که ساده ترین و مهم ترین آزمایش برای تشهخیص آنمی و کم خونی است
  • ابزاری کاربردی جهت اندازه گیری درصد گلبول قرمز نسبت به کل خون
  • ابزار مورداستفاده در جهت تعیین حجم سلول های جداشده خون
مقاله هماتوکریت

لوله میکروهماتوکریت آبی لب ویر (Labware)

  • لوله مویینه ساده آبی رنگ و فاقد ماده ضد انعقاد
  • مورد استفاده در تست هماتوکریت که ساده ترین و مهم ترین آزمایش برای تشهخیص آنمی و کم خونی است
  • ابزاری کاربردی جهت اندازه گیری درصد گلبول قرمز نسبت به کل خون
  • ابزار مورداستفاده در جهت تعیین حجم سلول های جداشده خون
مقاله هماتوکریت