در حال نمایش 2 نتیجه

محلول همولیزان

تماس بگیرید
  • مواد مصرفی الکتروفورز
  • تهیه ی همولیزات در الکتروفورز 

بافر هموگلوبین

تماس بگیرید
  • مواد مصرفی الکتروفورز
  • الکتروفورز هموگلوبین