در حال نمایش 9 نتیجه

استاندارد متادون

 • استفاده برای تشخیص مصرف مواد مخدر
 • محلول استاندارد

استاندارد مت آمفتامین

 • استفاده برای تشخیص مصرف مواد مخدر
 • محلول استاندارد

استاندارد آمفتامین

 • استفاده برای تشخیص مصرف مواد مخدر
 • محلول استاندارد

کیت جداسازی متادون

 • استفاده برای تشخیص مصرف مواد مخدر
 • روش کروماتوگرافی

استاندارد مرفین – کدئین

 • استفاده برای تشخیص مصرف مواد مخدر
 • محلول استاندارد

استاندارد کدئین

 • استفاده برای تشخیص مصرف مواد مخدر
 • محلول استاندارد

استاندارد مرفین

 • استفاده برای تشخیص مصرف مواد مخدر
 • محلول استاندارد