فروش دیسک آنتی بیوگرام 

آنتی بیوگرام چیست؟تست تعیین حساسیت میکروبی

تعیین و شناسایی آنتی بیوتیک موثر بر یک میکروب خاص را گویند. (تست تعیین حساسیت میکروبی)

 

انواع دیسک آنتی بیوگرام

دیسک های آنتی بیوتیک پیشنهادی ، مناسب باکتریهای گرم مثبت

آنتی بیوگرام مرحله اول

Amoxicillin

Oxacillin

Gentamicin

Cephalexin

Vancomycin

Ampicillin

SXT

Co-amoxiclave

Tetracycline

Cefexime

Ciprofloxacin

Cefazoline

Erythromycin

Nalidixic acid  ( urine sampel )

آنتی بیوگرام مجدد

Norfloxacin ( urine sampel ) 

Azithromycin

Cloxacillin

Linezilod

Methicillin

 

آنتی بیوتیک پیشنهادی مناسب باکتریهای گرم منفی

آنتی بیوگرام مرحله اول

 

Nalidixic acid  ( urine sampel )

Nitrifurantion ( urine sampel )

SXT

Ciprofloxacin

Amikacin

Ceftriaxone

Ceftizoxime

Cefexime

Norfloxacin ( urine sampel )

Gentamicine

Cefotaxime

آنتی بیوگرام مجدد

 

Imipenem

Aztreonam

Ceftazidime

Tazocin

 

از برند پادتن طب (تولید کننده خوشنام ) طیف وسیعی از آنتی بیوتیکهای متنوع تولید و عرضه میگردد.

 

شرکت پارس پیوند نماینده فروش انواع دیسکهای آنتی بیوگرام میباشد.

 

 

نمایش 1–12 از 56 نتیجه

لووفلوكساسين پادتن طب

199,520 تومان
 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 • ویال دارای 50 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد 

سیپروفلوکساسین پادتن طب

199,520 تومان
 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 • ویال دارای 50 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد 

امپی سیلین پادتن طب

199,520 تومان
 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 • ویال دارای 50تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد 

اميكاسين پادتن طب

199,520 تومان
 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 • ویال دارای 50 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد 

نیتروفورانتوئین پادتن طب

199,520 تومان
 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 • ویال دارای 50 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد 

سفیکسیم پادتن طب

199,520 تومان
 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 • ویال دارای 50 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد 

جنتامایسین پادتن طب

199,520 تومان
 • آنتی بیوتیک جنتامایسین آنتی بیوتیکی آمینوگلیکوزیدی جهت استفاده در درمان عفونت های جدی مانند سپتی سمی و سپسیس نوزادان، مننژیت 
 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 •  ویال دارای 50 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد به جنتامایسین

محیط کشت خون بزرگسالان

محیط کشت خون بزرگسالان آزمایش کشت خون (Blood culture) یکی از ساده‌ ترین آزمایشات تشخیصی به منظرو تعیین علت عفونت‌

نوروفلوكساسين پادتن طب

 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 • ویال دارای 50 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد 

نافسیلین پادتن طب

 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 • ویال دارای 50 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد 

نئومایسین پادتن طب

 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 • ویال دارای 30 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد 

نووبیوسین پادتن طب

 • دیسک آنتی بیوگرام جهت تشخیص صحیح و به موقع باکتری مورد نظر
 • جهت تجویز درمان مناسب و قطعی بیماری های عفونی 
 • ویال دارای 30 تستی برای سنجش حساسیت دارویی نمونه فرد