دیسک آنتی بیوگرام

فروش دیسک آنتی بیوگرام 

آنتی بیوگرام چیست؟تست تعیین حساسیت میکروبی

تعیین و شناسایی آنتی بیوتیک موثر بر یک میکروب خاص را گویند. (تست تعیین حساسیت میکروبی)

 

انواع دیسک آنتی بیوگرام

دیسک های آنتی بیوتیک پیشنهادی ، مناسب باکتریهای گرم مثبت

آنتی بیوگرام مرحله اول

Amoxicillin

Oxacillin

Gentamicin

Cephalexin

Vancomycin

Ampicillin

SXT

Co-amoxiclave

Tetracycline

Cefexime

Ciprofloxacin

Cefazoline

Erythromycin

Nalidixic acid  ( urine sampel )

آنتی بیوگرام مجدد

Norfloxacin ( urine sampel ) 

Azithromycin

Cloxacillin

Linezilod

Methicillin

 

آنتی بیوتیک پیشنهادی مناسب باکتریهای گرم منفی

آنتی بیوگرام مرحله اول

 

Nalidixic acid  ( urine sampel )

Nitrifurantion ( urine sampel )

SXT

Ciprofloxacin

Amikacin

Ceftriaxone

Ceftizoxime

Cefexime

Norfloxacin ( urine sampel )

Gentamicine

Cefotaxime

آنتی بیوگرام مجدد

 

Imipenem

Aztreonam

Ceftazidime

Tazocin

 

از برند پادتن طب (تولید کننده خوشنام ) طیف وسیعی از آنتی بیوتیکهای متنوع تولید و عرضه میگردد.

 

شرکت پارس پیوند نماینده فروش انواع دیسکهای آنتی بیوگرام میباشد.