کیت بیوشیمی و سرولوژی

توزیع کیت بیوشیمی و سرولوژی :  – محصولات پاستور  – محصولات انیسان – محصولات ایران دکستروز –  محصولات بایوتک – محصولات بهار افشان  – محصولات زیست شیمی  – محصولات روز آزمون – محصولات کیمیاپژوهان
انواع کیت بخش های آزمایشگاهی را میتوانید از سایت پارس پیوند بررسی و تهیه نمایید.