تقسیم سلولی

تقسیم سلولی فآیندی است که در آن یک سلول مادر به دو یا چند سلول دختر تقسیم می شود. فرآیند سلولی مرحله ضروری در چرخه سلولی می باشد. تکرار این چرخه در همه ارگانیسم ها از باکتری گرفته تا انسان ها، زمانی صورت می گیرد که سلول ها به اندازه کافی رشد کرده و قادر به انجام فعالیت های خود نمی باشند.

دو نوع تقسیم سلولی داریم:

  • پروکاریوتی
  • یوکاریوتی

موجودات زنده ای نظیر آمیب ها و باکتری ها که ساختار ساده ای دارند، اندامک های غشادار و هسته ندارندجزء پروکاریونی می باشند. در این سلول ها مواد ژنتیکی و کروموزوم ها و تمام قسمت های متابولیکی سلول را انجام می دهند به طور آزادانه در داخل سلول و فضای سیتوپلاسم قرار گرفته اند.

همچنین در نوع دیگر سلول ها اندامک های دیگر توسط غشای خود از بقیه قسمت ها جدا می شوند. اندامک ها شامل: دستگاه گلژی، میتوکندری، کلروپلاست و … می باشند و مواد ژنتیکی شامل کرومزوم،DNA و … نیز در داخل هسته این سلول ها جای دارند.به این نوع یوکاریوتی می گونند که انسان ها جزء این دسته می باشند.

تقسیم سلولی در جانوران مختلف در مدت زمان های مختلف انجام می شوند و زمان انجام هر مرحله از چرخه سلولی تحت کنترل عوامل درونی و بیرونی می باشند.

در یوکارت ها تقسیم از طریق میتوز و میوز صورت می گیرد. در طی میوز که خود از تقسیم هسته و سیتوپلاسم تشکیل شده اند، هر مرحله از میتوز به 5 فاز: پروفاز، پرومتافاز، متافاز، آنافاز، تلوفاز تقسیم می شود.

 

 

 

 

 

 

در حال نمایش یک نتیجه

کلشی سین

کلشی سین در آزمایشگاه برای نگه داشتن سلول در حالت پروفاز در مراحل تقسیم میتوز کاربرد دارد. کاربرد اصلی آن نقرس