سانتریفیوژ

سانتریفیوژ

سانتریفیوژ دستگاهی است که در آن با استفاده از نیروی گریز از مرکز ،ترکیبات را بر اساس وزن مولکولی با قوانین و روش های فیزیکی از یکدیگر از یکدیگر جدا می کند. این دستگاه معمولا به شکل جعبه هایی هستند که درون آن ها جای لوله های مختلف وجود دارند، می باشند.

انواع جداسازی محلول ها

  • 1.ترکیب مایع در مایع که پس از سانتریفیوژ دو فاز مایع جدا از هم حاصل می شود.
  •  2.ترکیب مایع در جامد که در کف لوله فاز جامد به شکل رسوب و فاز مایع بالای آن قرار میگیرد.

جهت جدا کردن مولکول های اصلی تشکیل دهنده سلول ها که شامل کربوهیدرات ها ،لیپیدها، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک از این دستگاه استفاده می شود. فاکتورهای موثر بر سانتریفیوژ میتوان به تراکم نمونه و محلول، دما/گرانروی، فاصله جا به جایی ذرات و سرعت دوران اشاره کرد.

روش های سانتریفیوژ   

  • مقدماتی، که هدفش جدا سازی ذرات خالص می باشد.
  • تحلیلی، جهت اندازه گیری خصوصیات فیزیکی ذرات رسوبی است.

انواع مختلف آن

صنعتی _ آزمایشگاهی _میکرو سانتریفیوژ _ سرعت بالا _ اولترا  _ افراتی _  گرادیان چگالی.

روش نگهداری از آن ها

هر 3 ماه یکبار دستگاه باید سرویس شود _با یک کرنومتر دستی هر 3 ماه یکبار زمان سنج دستگاه کالیبره شود _ با یک تاکومتر سرعت دوران دستگاه هر 3 ماه یکبار کالیبره کنید ،تا از عملکرد صحیح آن مطلع شوید.