مواد شیمیایی آزمایشگاهی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی چیست؟

مواد شیمیایی آزمایشگاهی شکلی از ماده با ترکیب شیمیایی ثابت و خواص مشخص است. مواد شیمیایی را نمیتوان با روش های جدا سازی فیزیکی بدون شکستن پیوندهای شیمیایی به عناصر سازنده اش تبدیل کرد.

واکنش شیمیایی آزمایشگاهی چیست؟

واکنش شیمیایی به تغییر یک ماده شیمیایی اشاره دارد.یک واکنش شیمیایی را می توان به عنوان فرآیندی درک کرد که به تغییر یک ماده شیمیایی که طی فرایندی یک یا چنده ماده برای تولید یک یا چند ماده مختلف تغییر میکند گفته میشود.

 مدل های مختلف ماده های شیمیایی

مایع،جامد،گاز

 راه های تشخیص واکنش شیمیایی آزمایشگاهی

1- ممکن است متوجه حباب زدن یا تغییر در بو شدید که نشان دهنده تولید گاز است. مانند زمانی که جوش شیرین با سرکه مخلوط می شود چنین است.

2-هنگامی که دو محلول شفاف با هم مخلوط می شوند و مخلوط حاصل کدر می شود(به دلیل وجود مقداری ماده جامد در حال حاضر در مایعات). این به عنوان تشکیل یک رسوب شناخته می شود.

تغییر رنگ (مانند نمونه زنگ زدگی در فلز).

3-تغییر دما یا تولید نور، مانند آتش.

هر یک از موارد فوق ممکن است شواهدی از یک تغییر شیمیایی باشد، تغییرات فیزیکی می تواند برخی از اثرات مشابه را داشته باشد.

یکی از راه‌های تعیین تفاوت بین این دو این است که به این فکر کنیم که آیا ماده جدید می‌تواند به صورت فیزیکی به قسمت‌های اصلی خود بازگردد یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر این ماده می‌توانست به حالت اولیه خود «برگردد» واکنش فیزیکی. اگر نمی تواند، پس یک تغییر شیمیایی است.