ایمونولوژی

ایمونولوژی

ایمونولوژی یا ایمنی شناسی مطالعه سیستم ایمنی و یک شاخه بسیار مهم علوم پزشکی و زیست شناسی است. همچنین ایمونولوژی به بررسی انواع واکنش های ایمنی بدن انسان در برابر آنتی ژن های بیگانه و عفونت های مختلف می پردازد. به کسی که ایمنی بدن چه در انسان چه در حیوانات را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد، ایمونولوژیست می گویند.

همچنین این علم هم به جنبه های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه و هم جنبه های پاتولوژیک سیسم ایمنی مانند بیماری های خود ایمنی، آلرژی، آسم، نقص ایمنی، واکسیناسیون و پیوند اعضا می پردازد.

بخش ایمونولوژی در آزمایشگاه به بررسی و انجام کلیه آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی مرتبط با سیستم ایمنی انسان می پردازد.

تقسیم بندی آن ها

دو نوع تقسیم بندی برای سیستم ایمنی در نظر گرفته شده است که شامل ایمنی ذاتی و ایمنی تطبیقی میباشد .
ایمنی تطبیقی به نوبه خود دارای دو زیر گروه ایمنی هومورال و سلولی تقسیم می شود.

اگر آن طور که باید سیستم ایمنی عمل نکند، می تواند منجر به بیماری هایی از جمله خودایمنی، حساسیت و سرطان شود. این سیستم را اجزای مولکولی و سلولی تشکیل می دهند.

عملکرد این عوامل به دو گروه زیر تقسیم می شوند:

  •  ذاتی: مکانیسم هایی غیر اختصاصی که به صورت ذاتی در یک ارگانیسم انجام می شوند، ایمنی ذاتی می گویند.
  •  اکتسابی: پاسخ هایی که در برابر انواع عوامل بیماری زا و سازگار با آن ها توسط سیستم ایمنی ایجاد می شود، می گویند.