ظروف حجمی آزمایشگاهی

از گذشته تا کنون ظروف حجمی شیشه ای آزمایشگاهی یکی از مهمترین ابزارهای اندازه گیری و ترکیب و ساخت انواع محلولهای آزمایشگاهی میباشد.

ظروف حجمی آزمایشگاهی در ابعاد و حجم های مختلف در مراحل آماده سازی ریجنت ها و همچنین در زمان انجام تستهای آزمایشگاهی جزو ابزارهای پر مصرف تلقی می شوند.
در این بین بخشی از ظروف شیشه ای آزمایشگاهی در اغلب بخشهای آزمایشگاهی مانندهماتولوژی ، میکروب شناسی ، بیوشیمی و شیمی ، نفت و پتروشیمی و … جزو تجهیزات آزمایشگاهی طبقه بندی میگردند.