اختلال بویایی در بیماران مبتلا به کرونا

اختلال بویایی و چشایی در برخی از بیماران کرونا باقی [...]