پتری دیش یا پلیت در تهیه محیط کشت میکروبی چه کاربردی دارد؟

1402-06-22T11:00:00+03:30توسط |مقالات|

محیط کشت میکروبی یا باکتری [...]