هشدار درباره ی استفاده ی بیش از حد از ژل دست و مواد ضد عفونی کننده و ایجاد اَبَر باکتری ها

استفاده بیش از حد از ژل دست در عصر کرونا [...]