هیدروکسی کلروکین و COVID-19

داروی هیدروکسی کلروکین (Hydroxychloroquine) در درمان COVID-19 اثر درمانی مفید [...]