شرکت پارس پیوند

بزرگترین توزیع کننده ملزومات آزمایشگاهی در کشور

 

یکی از مهمترین و پر مصرف ترین تست های آزمایشگاهی ، آزمایش CBC میباشد.

 

آزمایش CBC چیست؟

در این تست ، به شمارش و دسته بندی سلولهای خونی میپردازند . به عنوان مثال تعداد گلبولهای قرمز و سفید جداگانه شمارش شده و نیز به لحاظ ظاهری سلولها از نظر نرمال بودن مورد بررسی قرار میگیرد.

اندازه فیزیکی سلولها ، شکل ظاهر ، تعداد هسته سلول و رنگ سلول و اجزای داخلی آن به دقت مورد بازبینی قرار میگیرد.

این آزمایش در بخش خون شناسی یا هماتولوژی توسط کارشناس انجام میشود .

این آزمایش شامل دو بخش است :

بخش اول آزمایش ، دستگاهی که توسط سل کانترها انجام میگیرد که کار شمارش و اندازه گیری ابعاد سلولی و نیز تشخیص هر نوع سلول را انجام میدهد.

بخش دوم که توسط کارشناس بخش مربوطه انجام میشود که شامل تهیه لام خونی و مشاهده سلولها در زیر میکروسکوپ میباشد.