تجهیزات و لوازم مصرفی آزمایشگاهی

کیت آزمایشگاهی به مواد و لوازمی گفته میشود که به منظور انجام یک آزمایشگاه بکار میروند.

این قبیل کیتها دارای حیطه ای بسیار وسیع میباشد مانند کیتهایی که با روش الایزا انجام میشوند و یا کیتهای کمی لومینسانس و یا کیتهای بیوشیمی .

نگهداری کیت

یک کیت آزمایشگاهی همواره باید طبق موازین تعیین شده توسط تولیدکننده حمل و نگهداری شود . دمای نگهداری کیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

بروشور کیت

در زمان تست گذاری نیز میبایست طبق بروشور کیت عمل کرد تا نتایج بدست آمده قابل اتکا باشد. رو داخل بروشور اطلاعات کاملی از روش کیت ، محلولهای موجود ، زمانها و مقادیر دقیق برای هر تست ذکر شده است . همچنین مقادیر نرمال المان مورد نظر در بروشور کیت قید میگردد.