در دمای 2-8 درجه سانتی گراد و دور از نور تا تاریخ انقضای درج شده نگهداری شود.