- در دمای 25⁰C به مدت 8 ساعت - در دمای 4⁰C به مدت 3 روز - در دمای 20⁰C -به مدت یک ماه