محیط کشت دهیدراته را در دمای ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد