محیط کشت Mueller Hinton Broth باید در دمای 10-30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.