نمونه 2 روز 4 درچه سانتی گراد و 7 روز و در -20 درجه سانتی گراد تا یکسال پایدار می باشد