در حال نمایش یک نتیجه

GGT

تماس بگیرید
GGT  :این آنزیم عموما در کبد،کلیه و پانکراس فعالیت می‌ کند. اندازه‌گیری این آنزیم در خون به منظور مورد بررسی