نگهداری نمونه: تا 2ساعت در دمای آزمایشگاه و تا 8 ساعت در دمای یخچال