نگهداری کیت: بصورت درب بسته دمای 5-30 درجه سانتی گراد