در حال نمایش 3 نتیجه

محیط کشت PA براث

  • محیط کشت میکروبی مایع
  • برای تشخیص باکتری های کلی فرم در آب از گیاهان تصفیه یا سیستم های توزیع 

محیط کورن میل آگار

  • محیط کشت میکروبی جامد
  • کورن میل آگار یک محیط قارچ شناسی است.
  • برای کشت قارچ و مطالعه ی تولید کلامیدوسپورهای انواع قارچ ها به کار می رود.

بایل اسکولین آگار

  • محیط کشت میکروبی جامد
  • کاربرد: جهت افتراق استرپتوکوک های گروه D از استرپتوکوک های غیر گروه D