در حال نمایش 2 نتیجه

منوکیت ایمونوگلوبین IgE

تماس بگیرید
منوکیت ایمونوگلوبین IgE بررسی منوکیت ایمونوگلوبین IgE : منوکیت ایمونوگلوبین IgE جهت تشخیص حساسیت بر اساس آنتی بادی میباشد که

سیمون سیترات آگار

  • تفکیک باکتری های گرم منفی بر اساس استفاده از سیترات
  • شناسایی اشرشیا ایکولای و انتروباکتر ائروژنز