در حال نمایش 4 نتیجه

دوپروپانول

ویژگی

  • پروپانول یا ایزوپروپیل الکل
  • مایعی بی رنگ، قابل اشتعال و با بویی بسیار قوی
  •  قابل حل در آب
  • حلال در برخی واکنش های شیمیایی و آزمایشات بیولوژیکی
دریافت بروشور دو پروپانول

فنول رد آگار

دانلود بروشور فنول رد آگار
  • محیط کشت میکروبی جامد
  • به عنوان معرف pH در برخی از محیط کشت ها