مقالات

آیا آزمایش تروپونین در پیش بینی حمله قلبی موثر است؟

تروپونین ها گروهی از پروتئین ها هستند که در رشته های عضلانی اسکلتی و قلبی وجود دارند. انقباض عضلانی را تنظیم می کنند. تروپونین به طور معمول در خون یافت نمی شود. هنگامی که عضلات قلب آسیب می بینند، تروپونین وارد جریان خون می شود. با افزایش آسیب قلبی، مقادیر بیشتری تروپونین در خون آزاد می شود. آزمایشات تروپونین سطح تروپونین مخصوص قلب را در خون اندازه گیری می کند. به طور معمول، تروپونین در مقادیر بسیار ناچیز و غیرقابل تشخیص در خون وجود دارد. هنگامی که به سلول های عضلانی قلب آسیب برسد، تروپونین در خون آزاد می شود. هرچه آسیب بیشتر باشد، غلظت این ماده در خون بیشتر می شود. در درجه اول، آزمایشات تروپونین برای تعیین اینکه آیا فردی دچار حمله قلبی شده است استفاده می شود. آنها همچنین ممکن است در ارزیابی کسی برای اشکال دیگر آسیب قلبی مفید باشند.

سطوح بالای تروپونین در خون ممکن است به این معنی باشد که شما دچار حمله قلبی شده اید. حمله قلبی زمانی اتفاق می افتد که جریان خون به قلب مسدود شود. این انسداد می تواند کشنده باشد. اما تشخیص و درمان سریع می تواند زندگی شما را نجات دهد.

سه نوع تروپونین شناخته شده است – تروپونین C، تروپونین I، و تروپونین T. هر سه نوع تروپونین در عضلات قلبی و اسکلتی وجود دارند. تروپونین I و تروپونین T در عضلات قلبی و اسکلتی با یکدیگر متفاوت هستند. آزمایش ها می تواند به ویژه انواع قلبی این پروتئین ها را اندازه گیری کنند. تروپونین C در عضلات قلب و اسکلتی یکسان است. آزمایشگاه ها این پروتئین را اندازه گیری نمی کنند.

دو نوع تروپونین قلبی که با آزمایشات اندازه گیری می شوند، تروپونین T (TnT) و تروپونین I (TnI) هستند. هر دو نشانگر خوبی برای آسیب قلبی هستند.

آزمایش تروپونین قلبی آسیب به عضله قلب را تشخیص می دهد. تروپونین تنها زمانی در خون ظاهر می شود که عضله قلب آسیب دیده باشد، مانند حمله قلبی. علل دیگری برای افزایش تروپونین وجود دارد، اما حمله قلبی شایع ترین آنهاست.

پارس پیوند، مشاور شما در تامین مواد مصرفی آزمایشگاه

برای خرید تست رپید تروپونین در فستیوال فروش پارس پیوند با مشاوران ما در تماس باشید. راه های تماس با ما:

 • شماره تلفن شرکت:5-40660490-021
 • داخلی: 1053، 1055، 1056، 1058
 • شماره های واتساپ: 09101701080, 09103146893, 09103147287, 09036641890
 • دایرکت اینستاگرام: @parspeyvand

آزمایش تروپونین قلبی، سطح تروپونین را در خون اندازه گیری می کند. هنگامی که قلب سالم است، تروپونین در سلول های ماهیچه قلب است و به خون نمی رسد. تنها زمانی که قلب آسیب دیده باشد، تروپونین در خون ظاهر می شود.

اگر شریان قلب مسدود شود، سلول های ماهیچه ای به دلیل کمبود اکسیژن آسیب می بینند. تروپونین در خون ظاهر می شود. هر چه آسیب به عضله قلب بیشتر باشد، سطح تروپونین در خون بیشتر می شود. آزمایش تروپونین اغلب برای تشخیص حمله قلبی استفاده می شود. گاهی اوقات برای نظارت بر آنژین نیز از این تست استفاده می شود. آنژین گاهی منجر به حمله قلبی می شود.

اگر با علائم حمله قلبی در اورژانس بستری شده اید، ممکن است به این آزمایش نیاز داشته باشید. این علائم عبارتند از:

 • درد یا ناراحتی قفسه سینه
 • درد در بازو، پشت، فک یا گردن
 • مشکل در تنفس
 • تهوع و استفراغ
 • خستگی
 • سرگیجه
 • تعریق

نحوه انجام آزمایش:

تسـت تروپونیـن I مـی توانـد بـا اسـتفاده از سـرم، پلاسـما و خـون کامـل (سرانگشـت یـا خـون داخـل رگ) انجـام شـود.

 • بـرای جلوگیـری از همولیـز، هـر چـه سـریعتر سـرم یـا پلاسـما را از خـون جـدا کنیـد.
 • فقـط از نمونـه هـای غیـر همولیزاسـتفاده کنیـد.
 • نمونــه هــا را بــرای مــدت طولانــی در دمــای اتــاق نگذاریــد. ســرم یــا پلاســما بایســتی در دمــای 2-8 درجــه بــه مــدت ماکزیمــم 3 روز نگــه داری شــود. بــه محــض گرفتــن نمونــه، تســت بایــد انجــام پذیــرد.
 • بــرای نگــه داری بــه مــدت طولانــی تــر، بایســتی در دمــای منفــی 20 درجــه ســانتیگراد نگــه داری شــود. خــون تــام گرفتــه شـده از رگ در صورتـی کـه قـرار اسـت ظـرف دو روز از خـون گیـری تسـت شـود مـی توانـد در دمـای 2-8 درجـه سـانتیگراد در یخچـال نگـه داری شـود.
 • خـون تـام را هرگـز فریــز نکنیــد. خــون تامــی کــه از نــوک انگشــت توســط لانســت گرفتــه مــی شــود همــان موقــع بایســتی تســت گــردد.
 • ظــروف نگــه داری حــاوی مــواد ضــد انعقــادی مثــل EDTA، ســیترات و هپاریــن بایســتی بــرای نگهــداری خــون تــام اســتفاده گــردد.
 • قبــل از انجــام آزمایــش مــواد آزمایــش را بــه دمــای اتــاق برســانید.
 • کاست را از فویل آلومینیومی خارج نموده و روی یک سطح تمیز قرار دهید و طبق دستور مندرج در راهنمای کیت آزمایش را انجام دهید.

تفسیر نتایج به شرح زیر انجام می شود:

مثبــت: دو خطــی رنگــی مجــزا ظاهــر میشــود و یــک خــط بایــد در ناحیــه خــط کنتــرل (C )و دیگــری در ناحیــه خــط تســت (T )باشــد. کمترین رنگ در ناحیه تست (T )هم باید مثبت در نظر گرفته شود.

منفــی: یــک خــط رنگــی در ناحیــه خــط کنتــرل ( C )ایجــاد شــده و هیــچ خطــی در ناحیــه تســت (T )بــه وجــود نمایند.

نامعتبر: عدم مشاهده خط یا عدم تشکیل خط کنترل

تروپونین بالا و حتی افزایش جزئی در مقدار تروپونین ممکن است نشان دهنده درجاتی از آسیب به قلب باشد. هنگامی که سطح تروپونین به طور قابل توجهی افزایش یافته باشد، این احتمال وجود دارد که فرد دچار حمله قلبی یا نوع دیگری از آسیب قلبی شده باشد. سطح تروپونین می تواند در عرض ۳ تا ۶ ساعت پس از آسیب قلبی در خون افزایش یابد و ممکن است برای ۱۰ تا ۱۴ روز بالا بماند.

افزایش سطح تروپونین به تنهایی برای تشخیص یا رد حمله قلبی استفاده نمی شود. معاینه فیزیکی، تاریخچه بالینی و انجام ECG نیز مهم هستند. پزشک ممکن است آزمایش مجدد برای تروپونین را درخواست دهد که ببیند آیا سطح تروپونین به طور پایدار بالا است یا در طی چند ساعت افزایش و/یا کاهش داشته است. همراه با این آزمایش، ممکن است نوار قلب (ECG یا EKG) و سایر آزمایشات خون مانند میوگلوبین یا ایزوآنزیم های CPK درخواست شود.

در افراد مبتلا به آنژین، افزایش تروپونین ممکن است نشان دهنده بدتر شدن وضعیت آنها باشد و آنها در معرض خطر حمله قلبی هستند.

سطوح تروپونین همچنین ممکن است با سایر بیماری های قلبی مانند میوکاردیت (التهاب قلب)، ضعیف شدن قلب (کاردیومیوپاتی)، یا نارسایی احتقانی قلب، و شرایط غیرمرتبط با قلب، مانند عفونت های شدید و بیماری کلیوی، افزایش یابد.