اخبار

مهارت آزمایی آزمایشگاه های کووید-19 وزارت بهداشت

مهارت آزمایی آزمایشگاه

مهارت آزمایی آزمایشگاه

مهارت آزمایی دوره ای شبکه آزمایشگاه های کووید-19 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از امروز توسط آزمایشگاه مرجع کشوری کووید-19 در انستیتو پاستور ایران آغاز می شود.


دکتر سیامک سمیعی مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت:

آزمایشگاه های این شبکه ملزم هستند، مطابق برنامه ای که انستیتو پاستور اعلام می کند و در مدت زمان تعیین شده، نتایج آزمایش تشخیص مولکولی بر روی پنل نمونه های کنترل مجهول را به آزمایشگاه مرجع کشوری اعلام نمایند.

برنامه مهارت آزمایی که موفقیت در آن معیار اعتبار نتایج آزمایشگاه محسوب می شود، در کنار ارزیابی های نظارتی، از مهم ترین ابزارهای کسب اطمینان از رعایت استانداردهای فنی و عملکرد مطلوب آزمایشگاه محسوب می شود.

مطابق ضوابط آزمایشگاه های پزشکی، شرکت در این برنامه الزامی است. معاونت های درمان و بهداشت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی باید بر مشارکت آزمایشگاه های دانشگاهی خود در برنامه نظارت نمایند.
سازمان های بیمه پایه در پرداخت های خود به آزمایشگاه ها و موسسات پزشکی نظیر بیمارستان ها و مراکز سرپایی گواهی شرکت در برنامه مهارت آزمایی را ملاک قرار خواهند داد. همچنین نمونه های کنترل مورد نیاز برای مهارت آزمایی با پشتیبانی سازمان جهانی بهداشت تامین شده است.

منبع:

وزارت بهداشت

اخبار کرونا

مطالب مرتبط