فهرست کاملی از پارامترهای انواع مختلف دستگاههای بیوشیمی در سایت پارس پیوند در دسترس شما قرار گرفته است.

دانلود پارامتر هیتاچی 704
دانلود پارامتر هیتاچی 717
کوباس میرا
دانلود پارامتر کوباس میرا
کوباس میرا
دانلود پارامتر کوباس میرا
BT1000-BT2000-BT3000
دانلود پارامتر BT1000-BT2000-BT3000
دانلود پارامترهای BT1500 – BT 3500