در حال نمایش 2 نتیجه

کیت سنجش 96Tests) Free PSA)

   
  • اندازه گیری غلظت Free PSA در سرم یا پلاسمای انسانی
  •  روش ایمونو آنزیماتیک
  • حساسیت و دقت بالادریافت بروشور
 

کیت سنجش 69Tests) PSA)

 
  • انجام تست به روش ایمونو آنزیماتیک (ELISA)
  • نمونه گیری از  سرم یا پلاسمای انسانی
  • تورمور مارکر سرطان پروستات
دریافت بروشور