آنتی بیوگرام

دیسک آنتی بیوگرام پادتن طب

دیسک آنتی بیوگرام پادتن طب

فروش اقلام مصرفی میکروب شناسی

بخش میکروب شناسی

آنتی بیوگرام چیست؟

تست تعیین حساسیت میکروب به آنتی بیوتیک را گویند.

جهت تست آنتی بیوگرام در بخش میکروب شناسی ابتدا نمونه بیمار روی محیط کشت قرار داده میشود . 24 ساعت در دمای 37 درجه قرار میگیرد . پس از گذشت این مدت زمان کلنی های باکتری روی محیط کشت بلاد آگار رشد مینماید. پس از رشد کلنی ها باکتری مورد نظر را با کمک رنگ ، بو و تست های افتراقی ، میکروب را شناسایی میکنیم .

در مرحله بعدی یک محیط ساده را آماده میکنیم و یک تک کلنی ایزوله را برداشته و روی محیط ساده با کمک سواپ استریل به صورت کاملا یکنواخت کشت میدهیم .

در مرحله بعدی دیسک های آنتی بیوتیک را با توجه به میکروب شناسائی شده ف روی محیط کشت قرار میدهیم . سپس در انکوباتور 37 درجه قرار میدهیم تا 24 ساعت میکروب در کنار انواع آنتی بیوتیک فرصت رشد داشته باشد.

بعد از سپری شدن 24 ساعت ، محیط کشت را مورد بررسی قرار میدهیم و از نظر هاله های به وجود آمده نظاره کرده و گزارش میکنیم .