تجهیزات میکروب شناسی

تجهیزات میکروب شناسی

تشخیص میکروبهای بیماریزا از داخل نمونه های ادرار، مدفوع، خون، زخم، مایعات بدن از مهمترین نمونه های ارسالی به این بخش آزمایشگاهی میباشد.


تجهیزات مربوطه : از جمله مهمترین تجهیزات این بخش میتوان به میکروسکوب – هود لامینار – یخچال مواد مصرفی – پودر انواع محیط کشت – ترازوی آزمایشگاهی میباشد.


محیط کشت آماده

این محیط ها جهت سهولت کار به کار میروند و شامل محیط کشت پلیت و نیز محیط کشت های افتراقی میباشد. پارس پیوند نماینده فروش محیط های کشت آماده دارواش و پیوند

ظروف شیشه ای آزمایشگاهی نیز از اقلام مهم بخش میکروب محسوب میگردد. پارس پیوند نماینده فروش شیشه آلات گلاسکو

دیسک های آنتی بیوگرام جهت این تست به کار میروند. پارس پیوند نماینده فروش دیسک های پادتن طب