آزمایش ادرار

نوار ادرار گیمیا - بهار افشان -MN

نوار ادرار گیمیا – بهار افشان -MN

آزمایش ادرار

شرکت پارس پیوند توزیع کننده لوازم آزمایشگاهی

یورین تست یا همان آزمایش ادرار جزو مهمترین آزمایشات میباشد .

نوار ادرار گیمیا - بهار افشان -MN

نوار ادرار گیمیا – بهار افشان -MN

این آزمایش نشان دهنده اطلاعات با ارزشی در زمینه عملکرد کلیه ها ، مثانه است که شامل دو بخش میکروسکوپی و ماکروسکوپی میباشد.

تست ماکروسکوپی ادرار

در این بخش از آزمایش ،  رنگ ، کدورت ، رسوب ، پارامترهای نوار ادرار مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به اینکه احتمال وجود سلولهای زنده و انواع کریستال و باکتریو مخمر در ادرار میرود . میبایست از نومنه ادرار تازه استفاده نمود .

یکی از مهمترین فاکتورهای این تست ، انجام سریع تست با نمونه ارسالی میباشد تا در تعداد سلولها و باکتری ها تغییری ایجاد نگردد.

تست میکروسکوپی ادرار

در این بخش از رسوب ادرار لام تهیه میشود و از نظر گلبولهای سفید و قرمز و اپی تلیال ها ، باکتری ، مخمر ، اسپرم و کریستالهای ادراری بررسی و گزارش میشود.