• جهت ارزیابی سریع مواد مخدر  در ادرار انسان
  • مورد استفاده آزمایشگاهی و تشخیصی

دانلود بروشور