نقد و بررسی

دیسک باسیتراسین پادتن طب

یک آنتی بیوتیک پلی پپتید حلقوی است که در مقابل گروه خاصی از باکتری های گرم مثبت اثربخشی دارد .

افتراق میکروکوک و استوماتوکوک از استافیلوکوک

اساس آزمایش دیسک باسیتراسین پادتن طب:

باسیتراسین آنتی بیوتیکی است که سبب مهار رشد میکروکوک ها می گردد ولی بر رشد استافیلوکوک ها اثر مهاری ندارد.

هدف از این آزمایش تمایز گونه های استافیلوکوک ازمیکروکوک ها میباشد، هم چنین در تشخیص استرپتوکوک گروه A از سایر انواع استفاده می شود .

میکروکوک ها به این آنتی بیوتیک حساس هستند و استافیلو کوک ها مقاوم هستند .

دیسک حساسیت به باسیتراسین برای افتراق استرپتوکوک های گروه A دارای همولیز کامل ( استرپتوکوک پایوژنز) از سایر استرپتوکوک های دارای همولیز کامل، همچنین برای افتراق گونه های استافیلوکوک (مقاوم) از از گونه های میکروکوک (حساس) استفاده می شود.

اساس تست:

آنتی بیوتیک باسیتراسین مهار کننده ی دیواره سلولی باکتری می باشد، یک دیسک باسیتراسین (Taxo A) که حاوی میزان کمی از باسیتراسین می باشد (۰.۰۴ Unit) در محیط آگار قرار داده می شود و اجازه داده می شود تا آنتی بیوتیک با انتشار در محیط رشد باکتری حساس را مهار نماید. بررسی هاله عدم رشد در محیط با هر قطری که باشد، دارای ارزش است.

دیسک باسیتراسین دیسک باسیتراسین

نتایج مورد انتظار:

مثبت: هاله عدم رشد بالای ۱۰ میلی متر، حساس ( استرپتوکوک پایوژنز و میکروکوک لوتئوس)

منفی: عدم وجود هاله ، مقاوم ( استرپتوکوک آگالاکتیه و استافیلوکوک اورئوس)

محدودیت:

نتایج کاملا مرتبط با کیفیت دیسک می باشد، تاریخ مصرف و عدم آلودگی دیسک دارای اهمیت می باشد.

هدف:       

افتراق ميكروكوك و استوماتوكوك از استافيلوكوك

نمونه اوليه:

  • كشت 24- 18 ساعته از ارگانيسم مورد نظر روي Trypticase Soy Broth

مواد و ابزارلازم:

  • ديسك باسيتراسين (4U %)
  • محيط كشت بلاد آگار يا مولر هينتون آگار
  • محلول ميكروبي با كدورت نيم مك فارلند
  • سواب استريل

روش انجام كار :

مي توان از محيط بلاد آگار يا مولر هينتون آگار استفاده نمود.

بعداز يك شبانه روز انكوباسيون، قطر هاله عدم رشد اندازه گرفته مي شود، استافيلوكوك ها به باسيتراسين مقاومند و هيچ هاله عدم رشدي مشاهده نمي شود. اما ميكروكوك ها به آن حساسند. (قطر هاله عدم رشد (>10mm)

برنامه كنترل كيفي (QC):

کنترل مثبت : Micrococcus Luteus  با هاله عدم رشد بزرگتر از 10 ميلي متر ( از يك نمونه ميكروكوك لوتئوس موجود در آزمايشگاه استفاده كنيد.)

کنترل منفی : ATCC 14995 Staphylococcus Epidermidis:  هاله اي از عدم رشد وجود ندارد.

پیشنهاد بررسی : اگزاسيلين پادتن طباسترپتومايسين پادتن طباريترومايسين پادتن طبپیپراسیلین پادتن طبآموكسی كلاو پادتن طبآموكسی سیلین پادتن طبنیتروفورانتوئین پادتن طبنالیدیکسیک اسید پادتن طبسفیکسیم پادتن طبسفوتاکسیم کلاولانیک اسید پادتن طب