نقد و بررسی

دیسک باسیتراسین پادتن طب

یک آنتی بیوتیک پلی پپتید حلقوی است که در مقابل گروه خاصی از باکتری های گرم مثبت اثربخشی دارد .

افتراق میکروکوک و استوماتوکوک از استافیلوکوک

اساس آزمایش دیسک باسیتراسین پادتن طب:

باسیتراسین آنتی بیوتیکی است که سبب مهار رشد میکروکوک ها می گردد ولی بر رشد استافیلوکوک ها اثر مهاری ندارد.

هدف از این آزمایش تمایز گونه های استافیلوکوک ازمیکروکوک ها میباشد، هم چنین در تشخیص استرپتوکوک گروه A از سایر انواع استفاده می شود .

میکروکوک ها به این آنتی بیوتیک حساس هستند و استافیلو کوک ها مقاوم هستند .

دیسک حساسیت به باسیتراسین برای افتراق استرپتوکوک های گروه A دارای همولیز کامل ( استرپتوکوک پایوژنز) از سایر استرپتوکوک های دارای همولیز کامل، همچنین برای افتراق گونه های استافیلوکوک (مقاوم) از از گونه های میکروکوک (حساس) استفاده می شود.

اساس تست:

آنتی بیوتیک باسیتراسین مهار کننده ی دیواره سلولی باکتری می باشد، یک دیسک باسیتراسین (Taxo A) که حاوی میزان کمی از باسیتراسین می باشد (۰.۰۴ Unit) در محیط آگار قرار داده می شود و اجازه داده می شود تا آنتی بیوتیک با انتشار در محیط رشد باکتری حساس را مهار نماید. بررسی هاله عدم رشد در محیط با هر قطری که باشد، دارای ارزش است.

دیسک باسیتراسین دیسک باسیتراسین

نتایج مورد انتظار:

مثبت: هاله عدم رشد بالای ۱۰ میلی متر، حساس ( استرپتوکوک پایوژنز و میکروکوک لوتئوس)

منفی: عدم وجود هاله ، مقاوم ( استرپتوکوک آگالاکتیه و استافیلوکوک اورئوس)

محدودیت:

نتایج کاملا مرتبط با کیفیت دیسک می باشد، تاریخ مصرف و عدم آلودگی دیسک دارای اهمیت می باشد.

هدف:       

افتراق میکروکوک و استوماتوکوک از استافیلوکوک

نمونه اولیه:

  • کشت 24- 18 ساعته از ارگانیسم مورد نظر روی Trypticase Soy Broth

مواد و ابزارلازم:

  • دیسک باسیتراسین (4U %)
  • محیط کشت بلاد آگار یا مولر هینتون آگار
  • محلول میکروبی با کدورت نیم مک فارلند
  • سواب استریل

روش انجام کار :

می توان از محیط بلاد آگار یا مولر هینتون آگار استفاده نمود.

بعداز یک شبانه روز انکوباسیون، قطر هاله عدم رشد اندازه گرفته می شود، استافیلوکوک ها به باسیتراسین مقاومند و هیچ هاله عدم رشدی مشاهده نمی شود. اما میکروکوک ها به آن حساسند. (قطر هاله عدم رشد (>10mm)

برنامه کنترل کیفی (QC):

کنترل مثبت : Micrococcus Luteus  با هاله عدم رشد بزرگتر از 10 میلی متر ( از یک نمونه میکروکوک لوتئوس موجود در آزمایشگاه استفاده کنید.)

کنترل منفی : ATCC 14995 Staphylococcus Epidermidis:  هاله ای از عدم رشد وجود ندارد.

پیشنهاد بررسی : اگزاسیلین پادتن طباسترپتومایسین پادتن طباریترومایسین پادتن طبپیپراسیلین پادتن طبآموکسی کلاو پادتن طبآموکسی سیلین پادتن طبنیتروفورانتوئین پادتن طبنالیدیکسیک اسید پادتن طبسفیکسیم پادتن طبسفوتاکسیم کلاولانیک اسید پادتن طب