نقد و بررسی

محلول گیمسا

محلول رنگ گیمسا یک محلول کلاسیک به منظور رنگ آمیزی لام های خونی و نمونه های مغز استخوان و برش های بافت پارافینی می باشد.

گلبول های قرمز رنگ صورتی، پلاکت رنگ صورتی کمرنگ، سیتوپلاسم لنفوسیت رنگ آبی آسمانی، سیتوپلاسم مونوسیت رنگ آبی کمرنگ و هسته لکوسیت رنگ ارغوانی به خود می گیرند. ضمناً از محلول گیمسا به جهت رنگ آمیزی قارچ ها و باکتری کلامیدیا و همچنین رنگ آمیزی سلول های Mast و کروموزوم ها نیز استفاده می گردد.

از رنگ گیمسا می توان جهت رنگ آمیزی از لام خون و مغز استخوان بخش پارافین و نمونه های بالینی- سیتولوژی استفاده نمود.

رنگ آمیزی گیمسا یکی از روش های استاندارد در بافت شناسی است.

این رنگ حاوی ۲ رنگینه متیلن آبی با خاصیت بازی که باعث بنفش شدن هسته سلول می شود  و ائوزین با خاصیت اسیدی سیتوپلاسم را به رنگ قرمز  می آورد.

رنگ گیمسا جهت استفاده برای تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در بیوپسی بافت معده استفاده می شود .

نمونه هسته سلول رنگ آمیزی در رنگ های آبی نشان می دهد، در حالی که سازه های دیگر در انواع مختلف قرمز ظاهر می شود.

موارد کاربرد

بر روی اسمیر های مغز استخوان و خون محیطی، برش های تهیه شده از بافت معده ( جهت بررسی H.pylori  ) و نیز بررسی جسم لشمن در نمونه های پوستی ، و غیره  انجام می شود.

آماده سازی محلول ها

مقدار 2cc محلول گیمسارا با 8cc آب مقطر مخلوط کنید، پیشنهاد می شود جهت هر بار رنگ آمیزی، محلول فوق به صورت تازه استفاده شود.

روش کار و انجام تست

محلول گیمسا را به مدت 20 دقیقه بر روی لام ریخته و سپس باید لام را شسته و لام های اسمیر مغز استخوان و خون محیطی را پس از شستشو در مجاورت هوا خشک شوند. لام های بافت را در محلول متانول یک یا دو  Dip  زده و سپس در گزیلل قرار داده و سپس با استفاده از چسب انتلال لامل چسبانده می شود.

کاربرد های رنگ گیمسا

  •  لام خون محیطی (PBS )
  •  آسپیراسیون مغز استخوان (BMA )
  •  لام بیوپسی معده ( برای دیدن باکتری هلیکوباکترپیلوری)
  • بیوپسی دئودنوم
  • بیوپسی پوست مشکوک به عفونت سالک (لشمانیازیس)

پیشنهاد بررسی: کیت آمیلاز – کیت TIBC – کیت ZINC – کیت CK-NAC – کیت اوره (۲۵۰ml) – کیت تری گلیسیرید (۲۵۰ml) – کیت ALP – کیت کنترل لیپید