نقد و بررسی

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون

رنگ آمیزی زیل نلسون، یکی از معمول ترین روش رنگ امیزی در آزمایشگاه های مایوباکتریولوژی می باشد. این روش برای باکتری های اسید فست مانند مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (TB) استفاده می گردد.

ارگانیسم های مایکوباکتریوم و نوکاردیا به دلیل داشتن مقدار زیادی لیپید و اسید مایکولیک در دیواره خود با رنگ آمیزی گرم به سختی به صورت گرم + ظاهر شده و یا رنگ نمی‌گیرند.

از آنجا که مایکوباکتریوم با قرار گیری در معرض محلول های اسیدی رنگ را درون خود حفظ می کنند، آن را در دسته باکتری های اسید فست قرار می دهند. از این باکتری‌ ها مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (عامل سل) و مایکوباکتریوم لپره (عامل جذام) از همه معروف تر هستند. این باکتری ها توسط رنگ آمیزی گرم رنگ نمی‌ گیرند.

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون تولید شرکت فن آوری روز آزمون می باشد و تمام مراحل تولید و کنترل کیفی مطابق دستورالعملهای ISO 13485  انجام می پذیرد .

حجم تعداد نام محصول
100CC 1 متیلن بلو
100CC 1 اسید الکل
100CC 2 فوشین فنیکه

نحوه استفاده از کیت رنگ آمیزی زیل نلسون

  1. گسترده میکروبی را تهیه و پس از خشک شدن به کمک حرارت تثبیت کنید.
  2. سطح نمونه را با کاربول فوشین بپوشانید.
  3. لام پوشیده از رنگ را به مدت 5 دقیقه به کمک چراغ الکلی به آرامی حرارت دهید به صورتی که رنگ به جوش نیاید و خشک نشود.
  4. نمونه را با آب بشوئید.
  5. نمونه را با اسید الکل به مدت یک دقیقه بی رنگ کنید.
  6. نمونه را با آب بشویید.
  7. نونه را با متیلن بلو به مدت 30 ثانیه رنگ کنید.
  8. نمونه را با آب شسته و خشک کنید.

.

پیشنهاد بررسی: کیت تری گلیسیرید – کیت TIBC – سرم کالیبراتور – کیت CK-NAC  – کیت فسفر – کیت فسفر دو ریجنته – کیت اسید اوریک (۲۵۰ml) – محلول‌های دستگاه Hycell  – روغن ایمرسیون