درصد فوتی های کرونا دارای بیماری های زمینه ای

چه تعداد از فوتی های کرونا بیماری زمینه ای داشتند؟ [...]