آزمایش آنزیم های کبدی: ALT

آزمایش SGPT) ALT) (Alanine amino transferase) نام آنالیت: آلانين [...]