کشف سیستم کریسپر جدید در باکتریوفاژ ها

1400-04-16T16:50:55+04:30توسط |بخوانیم و بدانیم|

سیستم کریسپر/cas  به طور طبیعی در بسیاری از پروکاریوت ها یافت می شود که به طور گسترده ای در ویرایش ژنومی استفاده می شود. سیستم کریسپر باکتری ها را در مقابل هجوم ویروس محافظت می کند.