آزمایش آنزیم های کبدی: AST

آزمایش SGOT) AST) (Aspartate aminotransferase) نام آنالیت: آسپارتات ترانس [...]