آزمایش آنزیم های کبدی: AST

1401-09-01T15:11:12+03:30توسط |بخوانیم و بدانیم|

آزمایش SGOT) AST) (Aspartate aminotransferase) [...]