شرکت پارس پیوند 

بزرگترین توزیع کننده ملزومات آزمایشگاهی در کشور

آزمایشگاه و تست های تشخیصی

از آزمایش برای تشخیص و شناسایی عامل مورد نظر در مایعات بدن انسان استفاده میگردد.

هر تست به لوازم خاص خود نیاز دارد در ضمن روش ها آزمایش نیز متفاوت از هم میباشد.

امروز برای هر نوع آزمایش کیت مخصوصی طراحی و تولید شده است که دستور العمل خاص خود را دارد و به همراه کیت ارائه میشود.

برخی از آزمایشات جهت تشخیص عوامل بیماری زا به کار میرود مانند آزمایشات میکروب شناسی ، PCR ، برخی تستهای سرولوژی .

برخی آزمایشات به منظور شناسایی ماده ای به خصوص در سرم یا خون کاربرد دارد مانند تست CRP ، ASO .