در دمای 2-8 درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پیدار می باشند.